Indkaldelse til generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og hf torsdag d. 27.
februar 2013 kl 17.00 – 18.00 på Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg.

Dagsorden: ifølge vedtægterne
Sager der ønskes optaget på dagsorden, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens
beretning
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent og budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer
10. Evt.

Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren.

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg.
Bestyrelsen opfordrer alle interesserede kandidater til at melde sig.
Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et kursus med fokus på Storbritannien fra torsdag d. 27.februar til fredag d. 28.2. Efter generalforsamlingen vil der være middag. Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage.

På bestyrelsens vegne Bodil Hohwü Nielsen