Indkaldelse til generalforsamling 2019

I Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF torsdag d. 14. marts 2017 kl 18.30 – 19.30 på Hotel Storebælt i Nyborg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og budget
 6. Behandling af indkomne forslag:
  a. Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen flyttes fra marts til oktober/november, og at vi ændrer § 5:
  §5: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts. Indkaldelse sker med mindst seks ugers varsel.
  TIL
  §5: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november. Indkaldelse sker med mindst seks ugers varsel.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  a. På valg: Bodil Hohwü Nielsen (ønsker ikke genvalg), Ole Juul Lund (ønsker ikke genvalg), Pernille Holm (ønsker genvalg) og Bianca Maria Sauer (ønsker genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
  a. På valg: Mirela Musinovic
 9. Valg af to revisorer
 10. Eventuelt

Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne to uger før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren.

Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg og en suppleant på valg. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde sig.

Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Bodil Hohwü Nielsen