Generalforsamling 2019

Formandens beretning marts 2019

Referat fra generalforsamling marts 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING – NOVEMBER 2019

I Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF torsdag d. 21. november 2019 fra kl. 18.00 – 19.30 på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  a. Regnskabet for 2018 er godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2019. Punktet indeholder derfor en orientering fra kassereren om foreningens økonomi.
 5. Fastsættelse af kontingent og budget
 6. Behandling af indkomne forslag:
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  a. På valg: Bodil Aase Frandsen Schmidt (ønsker genvalg), Lise Fossø (ønsker genvalg) og Stig Lædsgaard Madsen (ønsker ikke genvalg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
  a. På valg: Lisbet Geerthsen
 9. Valg af to revisorer
 10. Eventuelt

Sager, der ønskes optaget på dagsordenen under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne to uger før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter (§7) er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg og en suppleant på valg.

Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.