Vedtægter

for engelsklærerforeningen

§1: Foreningens navn
§2: Foreningens formål
§3: Medlemsskabet
§4: Kontingent
§5: Generalforsamlingen
§6: Ekstraordinær generalforsamling
§7: Bestyrelsen
§8: Regioner
§9: Ændring af vedtægter

§2

Foreningens formål er: at fremme engelskundervisningen at varetage medlemmernes faglige og pædagogiske interesser i faget i samarbejde med GL at arbejde for forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne.

§3

Stk. 1. Medlemsberettiget er enhver engelsklærer, der underviser på de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Studerende, ledige med under ½ stilling, pensionister og andre undervisere i engelsk kan optages med status som associerede medlemmer uden stemmeret ved generalforsamlingen.

§4

Stk. 1. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Associerede medlemmer betaler nedsat kontingent. Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2. I økonomiske anliggender forpligtes foreningen udadtil ved underskrift af formand og kasserer. Foreningens medlemmer, herunder styrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november. Indkaldelse sker med mindst seks ugers varsel. Sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og referent
2.      Godkendelse af dagsorden
3.      Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
4.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
5.      Fastsættelse af kontingent og budget
6.      Behandling af indkomne forslag
7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen
8.      Valg af suppleant til bestyrelsen
9.      Valg af to revisorer
10.     Evt.

Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren.

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst en sjettedel af medlemmerne. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel.

§7

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 3 stk. 1. Desuden vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. I ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg, i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Længst siddende suppleant er 1. suppleant. Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Såfremt der er foreslået flere kandidater end antallet, der er på valg, skal valget foregå ved skriftlig afstemning. Som valgte betragtes de kandidater, der har fået de højeste stemmetal. Valgt som suppleant er den kandidat med det derefter følgende højeste stemmetal. Har 2 eller flere kandidater opnået samme stemmetal, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. I tilfælde af, at der kun opstilles samme antal kandidater som antallet, der er på valg, bortfalder valghandlingen, og 1 suppleant vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2 Ved skriftligt valg skal den siddende bestyrelse senest 1 måned efter generalforsamlingen udsende stemmesedler direkte til hvert af foreningens medlemmer. På stemmesedlerne opføres de opstillede kandidater i alfabetisk orden. Hvert medlem kan afgive et antal stemmer, svarende til antallet af pladser, til hvilke der er valg til bestyrelsen,  dog således at der kun kan afgives 1 stemme på hver kandidat. Stemmesedlerne skal returneres senest 10 dage efter udsendelsen. Valget tilrettelægges og ledes af formanden, og 2 på generalforsamlingen valgte valgledere optæller stemmer. Valget skal være afsluttet med stemmeoptælling senest 14 dage efter stemmesedlernes returnering.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§8

Landet inddeles i et antal regioner, fastsat af bestyrelsen. Hver region dækkes af en eller flere regionsekretærer. Disse udpeges løbende af bestyrelsen efter opslag på hjemmesiden og i Anglo Files. Hvervet gælder for 3 år, men kan forlænges. Regionssekretæren forestår afholdelse af et eller flere regionale kurser og/eller møder årligt. Kontakten til regionssekretærerne varetages af et bestyrelsesmedlem.

§9

Ændring af disse vedtægter kan vedtages på en generalforsamling hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kan kun vedtages ved urafstemning med mindst to trediedeles majoritet. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder samtlige de foreningen tilhørende midler Gymnasieskolernes Lærerforening.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 14.03.2019